Till dig som lämnar prov

Den nya biobankslagen (2023:38) träder i kraft den 1 juli 2023. Som patient behöver du ofta lämna prov, t ex blodprov eller vävnadsprov. Prov tas också vid de hälsokontroller som regionen erbjuder. Vissa prov sparas med ditt samtycke i en biobank. En biobank är en samling prov – blodprov, cellprov eller andra vävnadsprov – som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

Därför sparas vissa prov
Det är värdefullt att dina prov sparas för att vi ska kunna

  • undersöka ditt prov igen vid ett senare vårdtillfälle t ex om en behandling inte ger avsedd effekt
  • ställa en säkrare diagnos genom att jämföra nya prov med sparade prov
  • skicka provet till annan specialist för bedömning
  • kartlägga smittsamma sjukdomar
  • kontrollera och utveckla vårdens metoder och rutiner
  • utbilda vårdpersonal
  • bedriva medicinsk forskning för att bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar. Alla forskningsprojekt ska innan start vara godkända av Etikprövningsmyndigheten.

Så skyddas dina personuppgifter och dina prov
Ditt sparade prov förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till ditt prov noteras i din patientjournal och i särskilda register över prov. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och patientdatalagen.

Du bestämmer själv
Som patient får du ta ställning till om dina prov ska sparas och till vilka syften de får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Om du är osäker och vill tänka över ditt beslut rekommenderar vi av patientsäkerhetsskäl att du samtycker till att spara prov tills vidare. De kan behövas för din framtida vård. Om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalligt. Du kan när som helst ändra ditt beslut. För att biobanken ska veta om du vill begränsa hur ditt prov får användas eller vill att provet kastas, behöver du fylla i och skicka in en nej-talong. Nej-talong kan du få i samband med provtagningen eller ladda ner från Biobank Sveriges webbplats.

Vill du veta mer om sparande av prov, biobankslagen eller nej-talonger kan du kontakta Biobanksamordnaren i din region. Du hittar också information på biobanksverige.se och 1177.se (sök på Biobankslagen).